ΣΕΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

Εθνικοτητα

Ελληνική